Projekty: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - czujnika światłowodowego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 ue parp ipt

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej
Projekt: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - czujnika światłowodowego"

Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 758 063, 00 PLN
Kwota dofinansowana: 341 300, 00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - czujnika światłowodowego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.

Zapytanie ofertowe  nr 4/2016/10/25 na świadczenie usługi doradczej w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia.
Zapytanie
Wzór oferty
Wynik

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/10/25 realizacja usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej
Zapytanie
Wzór oferty
Wynik